Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 317 -directeur van Ge meentewerken. loet teekening toekomen, waarop de voor jacht in aanmerking komende ge- meenteterreinen met bruin gele kleur zijn aangegeven. Je punten 4 en 5ge noemd in het schreven van het staats- ooschbeheer zijn in het jachtterrein //el opgenomen. oe Uommis-sie Grondbedrijf kan zich met iet rapport van den mirecteur van ge meentewerken vereenigen, zulks met iien verstande, dat de openbaar ver pachte weilanden aan den .aange Ba ink- weg buiten de pacut zullen .uoetsn val len. 318 uixecteur van Ge meentewerken. bericht omtrent de naleving van de voorwaarden behoorende bij het besluit van 30 Juni 1J391e afd.no.2429, naarbij huttenberg vergunning is ver leend tot het afgraven van zijn per ceel, kadastraal bekend als sectie H. ao.5925 (nieuw). 319 J.Straver, Veen- zoom 10, Soest. vraagt heide te mogen maaien van het stuk grond gelegen tusscnen het ber kenlaantje en de spoorbanen utrecht- imersfoort e^nerzijds en Utrecht-Jaarr anderzijds, teneinde zulks aan zijn koeien te kunnen voeren, aangezien thans geen hooi meer is te verkrijgen. 320 -directeur van ge meentewerken leelt mede dat ae aoor de J.V.Beton- industrie ft.ü.B.1. te Vinkeveen ge bouwde Commandopost voor het hoofu van den luchtbeschermingsdienst thans zoover gevorderd is, dat de 2e termijr Ier aannemingssom, groot 323,50 k&r /voraen uitbetaald. 321 Iropaganda-Conmis sie BedVer.3.H.S 0. .afd.Soest. verzoent vrijstellin0 van vermakelijk heidsbelasting voor een propaganda- feestavond, vermoedelgk Oevolgd door een ontwikkelings- en ontspannings avond voor militairen op .,aanaaö 29 april 1940. 322 .directeur van Ge meentewerken. bericht, dat de kosten voor het aan brengen van een eenvoudig urinoir bui ten het kasteeltje ten behoeve van de Cngendaaischool woraen geraamd op f.45,=.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 185