Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 525 324 325 326 327 328 -Ond voor z-edrijfs autoverkeer in he derland Ainistex van Eco- noraische Zaken. G.h.Assink, oud- j hoofdagent van politie De Voorzitter. EJv .d.Sssenburg 1o.J.k.Jansen. 2.hrA. ..inter 3.fl.<J .v.d.Esuexx- burg verzoekt de vergunningen voor vervoer van personen niet huurauto's in plaats van 4éri jaar te stellen op vijf jaar. Tevens wordt ontheffing verzocht van :de verplichting tot net plaatsen van een nummer ter Orootte van 10 e.ivi. op |de huurauto. jDe Inspecteur van iolitie brengt nier-' omtrent rapport uit bij schrijven ad.27 |lviaart 1940, no. 1463/4. zenat om bericht en raad de tot hare Lajesteit de koningin gerichte adres sen van 0.haver en Lr.h.i/.C.Dwars naar aanleiding van de vaststelling door den Raad, in zijn vergadering van 21 februari 1940 van een verordening in- Igevolge art.6 van de winkelsluitings wet deelt mede, dat nij 0eau ende de maand Adret be st in hc de vf Ten wordl net c van i vero: vast agex trei na zé worde Laart 1940 heeft geene inkomsten genoten stelt voor om behoudens goedkeuring van den Inspecteur van liet nager on derwijs, den xieer J .de wit, hoofd eener openbare school op wachtgeld te benoe men tot tijdelijk onderw^.zer aan de open bare school in de nerkebuurt, zulks wegens vertrek van den tijdelijken on derwijzer k.R.Groot. vraagt vergoeding van een der premie welke aoor hem "holland" is betaalu voor verzekering gedeelte aan de 11.V". een ziekte- eerstgenoemde deelt mede, dat hij de door hem verschuldigde pensioensbijdra- Ige maandelijks zal storten, j-daatstgenoemden berichten, dat zij nier Itoe niet bereid zijn. jfJit het heden ingekomen schrijven van jj.k.ter Voorde b lijntdat dóór dezen pr^js gesteld wordt op maandelijksche stortingen. het v stele ildus in vc ontst adres een v tus 1 mitsd üitdr dat i meer nan d maals stort te ga in aa Aclll C Zi.j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 187