VJ BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen vervoer 1 plaat S j cXcHl iht van ien van Lgt hier- n oei. 27 t Hare adres- ars naar door an 21 ing in- itings- e maand oten ur ing er On- fa eener e benoe- de open- zulks en on- elte ie liV siekte- Adressant zal worden medegedeelddat het voornemen IaJb bestaat deze geheele materie in overweging te nemen <\i' nX in november a.s. waarbij zal alsdan woraen overwogen óm de vergunningen telkens voer drie jaren te verlengend ïen aanzien van Het pi- atsen eter nummers in uen vvageh wordt aan den Voorzitter machtiging verleend zulks met den Inspecteur van kolitie te regelen. Aan den heer Vreeman, van het adres aan den verordenin__ vast te steilen, zal ..orden gevraagd zich een dezer burgemeester te vervoegen voor het ver- zijnde de eerste onderteek^naar Baad waarin verzocht werd een e-,, ingevolge art. 6 der winkelsluitingswet Ui*. Wkl. ,aagen Dij den tn ^strékken v na zal het antwoord worden gebracht. de eventueel nog noodige gegevens. Daar aan den minister in gereedheid het wachtgeld over iviclca rt steld Aldus wordt besloten. 1940 wordt beschikbaar ge- I In verband met de omstandigheid, dat misverstand is ontstaan omtrent net al of niet beantwoorden van adressant's brief ud. ^0 Januari 19p9, wordt besloteri een vergoeding over het t.^dvak van 1 April - 29 Augus tus 19^9 toe te kennen, berekend naar ƒ.0,30 per week, mitsdien een bedrag van 21 3/7 x ƒ.6,43. Uitdrukkelijk zal er de aandacht op worden gevestigd, dat in de toekomst een dergelijke tegemoetkoming niet meer zal woraen verleend. uj ae isbijdra- zij hiër- n van dezen .sche senburg zal nog4 yf --/G j Aan de heeren Dr.Winter en Van den0 maals in overweging woruen gegeven tot maandelijksche storting van de verschuldigde pensioensbijdrage over te gaan. Daarbij zal nr op woruen gewezen, dat indien in daartoe niet bereid z.„,n, het verschuldigde bedrag :h geheel te gelegener tijd invorderbaar zal zijn. C •iïi O w v v w 1 hu c

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 188