552 555 554 555 556 num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 551 Directeur van Ge meentewerken deelt mede, dat de werkzaamheden, ge noemd in perceel 111 van bestek 2 dienstbaar 1959 (uitbreiden en ver der afwermen rioleering en bijplaat sen trottoirbanden Schoutenkampweg en Oude Utrechtsciiewegzooverre zijn uit0cvoerd, uat aan den aannemer G. Snijders te Amersfoort den 2en termijn der aannemingssom ten beurage van •655,50 kan worden uitbetaald. afGeeling financiê n. stelt voor aan de 11VArnhemsohe wa terleiding maatschappij een declara tie te zenden van 1.757,50 voer het brengen van water naar perceelen, waarin de watertoevoer tengevolge van bevriezing der leidingen was ge stoord de minister van Binnenlandsche ia- ken. zendt een circulaire alsmede een af schrift der beschikking van den i- rister van Binnenlandsche Zaken en den Minister van financiën, betref fende de tweede-Lj/potheemregeling voor den bouw van arbeiderswoningen. 1e afdeeling. legt over het rapport van den contro leur aer steunverleening uitgebracht naar aanleiding van net verzoek van de vereenitJing tot bestrijding der t.b.c. om een bijdrage te verleenen in de kosten van verpleging van B.J. Damming, in een sanatorium. De Voorzitter. vestigt de aandacht op net ingenomen schijven van h.A.'/os, waarin dank wordt gebracht voor net feit, dat hem toegestaan is op den hieuwewe0 te gaan wonen, en waarin tevens ge vraagd wordt uen waschpot te mogen ,7 e gha 1 e n Gevraagd wordt of uen Raad kan wor den voorgesteld het raadsbesluit in zake verhuring te wijzigen, welke wij ziging de goedkeuring van Gedeputeer de Staten zal benoeven. n .V.Gensterdal verzoekt uitstel van 2 maanden voor betaling der pachtsom voor het par keerterrein, aangezien het uoor kef et sie in gebruik is genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 193