m wj eenng Aanmerkingen ESLISSING m, ge c 2 ver- L aa t pweg e z jjn 5 r G-. ;ermijn jan ie <,a- Lara- >or jeelen Lge is ge- m af- 1 Li- i en nef- -ng unen •.ontro macht van ier men i BJ monen mk iat ;weö wox- -t in- :e wij- juteer voor par- nefe ta pt uitbetaling van den 2en termijn dex aannemingssomj wordt besloten. K .aldus wordt besloten. q f G m. ufijs Aan den vader van B.J.uamming zal worden medegedeeld, dat het College bereid is een bijdrage in de betreffen- de verpleegkosten te verleenen, mits door hem een bé-p*"' ialiJ. drag van ƒ.2,50 per week in de gemeentekas wórdt ge-i stort, voor den duur dat ae verpleging noo ig zal blijken te zijn. Voorts zal getracht worden een bedra ge van de zuster van den patiënt in deze verpleegixos-f ten te verkrijgen. Aan den fiaad zal in zijn op 10 April aste houden ver0aderinö worden voorgesteld de nuur van dit per ceel met ingang op het door Vos Uitsluitend gehaald de van 1 April 1940 te beëindigen ^edane verzoek wordt gunstig beschik wascüpot zal door hem mo^en worden we op het verzoek wordt gunstig beschiktIn verband met ae mededeeling van den neer Couturier, dat hij aoende (J. is terzake met defensie een regeling te treffen, zie"tj het College deze aangelegenheid t.g.t. weder ter be handeling tegemoet, luiks zal echter tijdig dienen te geschieden oe_ )gen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 194