Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte oirecteur van Ge meentewerken. iirecteur van Ge meentewerken. ïehuis voor allee 4- staande blinden te ..'olfheze V.U.3 -je Voorzitter. ethouder van fi nanciën. rapporteert omtrent de klachten inza ke den afvoer van faecaliën en wasch- water van de door militairen in ge bruik öenomen huisperceelen w'ilhelmi- nalaan 4 en Lange Lergstraat 25* brengt rapport uit inzake de verster king van de kluis in het gemeentehuis i verzoekt vergunning tot het houden eener collecte in mei-Juni 1940 of i in een tijdvak, als door 3.en het j6unstigst beoordeeld. vraagt vergunning tot net leggen, hebben en houden van een laagspan- i ningskabel aan de west zijde van de jBanningstraat vanaf 't Zwaantje tot de Luitenant j^oppenlaan, over een I lengte van pin.200 k. Le Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. JG «aa rt j1no1271 stelt voor de in de vergaaering van 2 April j.1.,genomen beslissing t.a.v. de zandgraverij van Ruttenberg, in te trekken, aangezien gebleken is dat introkking van een verleende ont heffing volgens de betreffende veror dening niet is toegelaten. biedt ter vaststelling aan een ont- werp-voordracht aan den Raad tot wij ziging van de begrooting 19^9* aanvankelijk op ƒ.122.000,= geraamde tekort dient naar het oordeel van Gedeputeerde btaten en de Commissie van overleg te woraen teruggebracht tot 55*266,=. In verband hiermede dienen verschillende wijzigingen te worden aangebracht. i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 195