15 A BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkinaen inza- WaS di :e- lielmi- üan den kantonnements-Commandant zal medewerking wor*- den verzocht om in een en ander verbeteringen te doen aanbrengen door plaatsing van beerputten met over- stortputten. Voorts zal dezen Commandant er op wor den gewezen, dat het in de naaste toekomst nooaig zal blijken te zijn meer dergelijke voorzieningen te trei'feh bij andere perceelen in de gemeente. rster- tehuis .den i of het Van het rapport wordt kennisgenomen, toesloten wordt V nieraan geen uitvoering te Vergunning wordt verleend voor het houden dezer col lecte op 9 hei 1940. V li •an- de tot en bij 271 van >nberg, :en is ie ont- veror- ont- )t wij- het jamde fan Lssie racht roede i te ue gevraagde vergunning wordt verleend onder de door; l? den Directeur van Gemeentewerken gestelde voorwaardeh. V u tl, aIüus wordt besloten. Aan ae politie zal worden opge- [f dragen nauwlettend toe te zien op deze afgraving en bij constateering van overtredingen proces-verbaal op! te maken. Voorts wordt besloten een wijziging van de verordening inzake het afgraven van terreinen in voorbereiding te nemen, opdat de bevoegdheid wordt verkregen een ver leende ontheffing weder in te trekken. liet overgelegde ontwerp wordt vastgesteld en zal den! LJ~ raad worden aangeboden. to r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 196