Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 34 35 36 37 38 39 40 Voorzitter Centr .Verificatie bureau, s-Graven- hage Dir .Gem.werken Voorzitter Insp.Dir.Belastin gen, te Baarn J.van Dijk,L.Brink- weg 37 A, Soest G-ed .Staten legt over het verslag omtrent een ge houden bespreking met den Inspecteur van den Veeartsenijkundigen Dienst, Dr.Douma, inzake de mogelijkheid om als plaatsvervanger van het hoofd vaa den KeuringsdienstDr.A.Winter, aan te wijzen de heer C.A.Kok, veearts, alhier zendt verslag van: I. de controle op de arbeidsloonver deeling over het eerste halfjaar en de materiaalverdeeling over het eerste tot en met het derde kwartaal 1939 van den dienst van openbare werken. II. opneming van boeken en kas van den gemeente-ontvanger op 1 De cember 1939. vraagt machtiging tot hernummering van de aan het 1e Heeserlaantje ge legen huisperceelen. c Beslc het C te vc kwam* ring£ dat 1 weesi zaamf - beric wi jzj reide Kennj put ec De ge stelt voor het leegkomend huis aan de Prins Bernhardlaan no.23 met in gang van 15 Jan.1940 van Mr.H.J.G. Janssen van Raay te huren tegen een huursom van 66,66 per maand, zulks ten behoeve van de openbare Uloschool. De Insp.v/h Lager Onderwijs heeft te lefonisch medegedeeld zich met een huren van het huis te kunnen vereemt- gen. doet opgaaf van de aanvankelijk ge raamde zuivere opbrengst van de grond- en personeele belasting over het boekingstijdvak 1940/41 vraagt een bijdrage in de door hem gemaakte kosten ad 85,= voor het doen slaan van een nortonpomp doet mededeeling, dat de aanslagrege ling van de personeele belasting de zer gemeente voor 1940 is opgeschort in verband met het raadsbesluit van 26 Juli 1939 tot herclassificatie. Beslc 15 Ja per m Ipalin van e eerst z al d welke worde den h Kenni Adres wille ueimi! v/ordei

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 19