Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 344 i\V .Brov .Utrecht- sche Electr.kij. zenat prijsopgaaf betreffende het aan brengen eener sterkere verlichting langs het gedeelte van den Rijksweg, gelegen tusschen station Soestdijk en de Soesterbergschestraat 345 P.A.J.v.Zoghem, na mens tooneelver. "de Toekomst". verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor een tweetal uit voeringen (op 9 en 12 April 1940), welke uitsluitend door militairen zullen worden bezocht, van een too- neelstuk, "de Big van het 1öde". Be toegangsprijs bedraagt ƒ.0,20 per persoon; de opbrengst is bestemd voor dekking der AOsten. 346 Gemeente-Secreta ris deelt de vergadering mede, dat door hem in verband raet de Duitengewone omstandighedenvoor de berging van een gedeelte van net gemeente-archief plaats gevonden is in een ondergrond- sche safe-ruimte van de voormalige kiddenstandsbank Amersfoort en Om streken in het perceel van Weedestxaa no.37. Be voorloopige kosten wegens iiuur zijn te stellen op ƒ.100, per jaar te rekenen tot maximum 3 maan den na het eindigen der mobilisatie. Be Secretaris stelt het College voor den Raad een voorloopig crediet te vragen van ƒ.100,= per jaar teneinde cfaarna in overleg te treden met aen Rijksarchivaris terzake overbrenging van het gemeente-archief.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 201