Afzender of voorsteller Datum Volg num mer 347 Nvtfesterloo e.a 348 A.Oddens, tijdelijk te aoesterberg. 349 wethouder Gasille. 350 directeur Gemeen tewerken. Korte inhoud brengen hun schrijven ad, 2 Lrtj1 inzake vervuiling van de woning Schrikslaan 47 in herinnering, kocht binnen zeer beperkten tijd onverhoopt geen bevredigende oplossing zijn ver kregen, dan zullen de onderteekenaar zich genoodzaakt zien zich tot den geneeskundig inspecteur van de Volks gezondheid te wenden. Omtrent het verstrekken van een andere woongele genheid aan de huidi0e bewoonster van dit perceel wordt een rapport uitgebracht door Liaatschappelijk nulp betoon. vraagt toestemming om tijdelijk ge bruik te mogen maken als voetpad een gedeelte van het aan de gemeente toe behoorende terrein gelegen aan de -Luitenant noppenlaan. De .directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven ad. 4 April 1940, no.1490. deelt mede, dat in de vergadering van de Commissie Grondbedrijf op 20 naart j.1. de op 15 dezer door den Hoofdingenieur van den Rijkswatersta; ingediende nieuwe teokening betref fende ae voorgenomen aansluiting van de Honinginnelaan en de i/ilhelmina- laan op den Rijksweg aan de leden deij Oommissie is getoond. Je leden, die gaarne zouden zien, dat te gelegenei tijd ter plaatse de uitmonding zou worden uitgezet, konden zich met de nieuwe oplossing wel vereenigen. Ge Commissie Openbare werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 3 April 1940. adviseert aan t nam, kerkstraat 53, te aoest, met voorbehoud van de krachtens art.6 der woningwet te vei leenen bouwvergunning toe te staan, den bouw van een enkel woonnuis met ;arageop perceel sectie C.no.2608 ged. gelegen aan den ulijkeweg onde voorwaarde, dat een bedrag van 240,10 in de gemeentekas wordt gei stort, welk bedrag als volgt is be rekend: 14 x ƒ.14,25 199,50 vooi aanlegkosten en 14 x ƒ.2,90 ƒ.40,60 voor onaerhoudskosten. t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 205