num- i mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Bestuur Voetbal en Athletiekver Soesterberg. Burgemeester Birecteur van Ge meentewerken. minister van fi nanciën. Chef afd.Sociale Zaken. wV .Provütr .ïïlecjtr -ij i Chef afd.Sociale Zaken. vraagt toestemming tot het houden van een verloting. Inspecteur adviseert ad. 4 April 1940 (afwijzend op net verzoek te beschikken, stelt voor aan de agenten de nruin en de Baadt, beiden te coesterberg/een vergoeding toe te kennen voor verricn overwerk van 20,-, 20,= en 10,=. /en aan den agent v.d.Laan te Soest Ideelt mede, dat aoor den bewoner van perceel Stadhouderslaan zonder 'toestemmingeen tweetal reclamebor den zijn geplaatst, bij den voor- en zijgevel van zijn woonnuis, ten den [dienste eener verzekerinösmaatschappi,. 'Bovendien is zonder toestemming een bloemen- en plantenkas geplaatst. Geadviseerd wordt terzake een aan schrijving te zenden. zendt afschrift van zijn besluit tot vaststelling van het quotiënt, bedoeld in art.2162 van het in.verhoudings- besluit, over net boekingstijuvam 1938/39. deelt mede, dat sinds 1924 voor reke- jning der gemeente in een Krankzinni gengesticht wordt verpleegd Aaltje (Smits, ge b. van Bi er men zonder bijdrage ivan den ecntgenoot en verzoekt in ver- Band daarmede te willen bepalen, of, jen zoo ja tot welk bedrag, deze een jbijdrage dient te verleenen. deelt mede dat een telefoonkabel is (geprojecteerd in de lieter de hoogh- ,laan en vraagt met wien hieromtrent ioverleg man worden gepleegd, l/e Birecteur van Gemeehtewrken brengt :te dezer zake rapport uit bij schrijven (dd. 4 April 1940, no.'794. jdeelt meae, dat op 2 xebruari 1940 voor rekening der gemeente in het W.A» huis te Utrecht moest worden opgenomen ide krankzinnige iienaricus Baatselaar»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 207