'Y V1 :.j.g. een ge ■pecteur >ienst .eid om oofd va eraan earts BESLISSING Afdeeling en Nc Aanmerkingen loonver alf jaar over derde nst van .s van 1 De- lerxng je ge- Besloten wordt aan den heer Kok mede te deelen, dat ij het College bereid is terzake de noodige medewerking te verleenen, mits hij zich vooraf practisch gaat be-p kwamen in het keuren van vleesch bij een vleeschkeu- ringsdienst en een verklaring overlegt waaruit blijkt, dat hij minstens drie maanden daarbij werkzaam is ge weest en geschikt geacht wordt de betreffende werk- zaamheden te verrichten. Hieromtrent wordt van Kok v. bericht tegemoet gezien. Voorts wordt besloten een wijziging van de betreffende instructie voor te be- reiden. Kennisgenomen. Een exemplaar daarvan zal aan de Gede-p v puteerde Staten worden gezonden. De gevraagde machtiging wordt verleend, s aan :et in- ;en een zulks loschooJL eft te- t een vereeni- jk ge- de .g over r hem r het lagrege ing de- ;eschort .it van atie ti TC I Besloten wordt het betreffende perceel met ingang vaik 15 Januari 1940 te huren tegen een huursom van 66,$6 per maand, en wel van maand tot maand en onder de be-i- paling, dat de huur door partijen met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand tegen den eersten dag eener maand kan worden opgezegd. Voorts zal de bepaling worden opgenomen, dat de kachels, welke in het huis zullen blijven staan, zullen mogen worden gebruikt door de gemeente en dat de tuin door den heer Janssen van Raay zal worden onderhouden. Kenni s genomen Adressant zal worden medegedeeld, dat om der gevolgerj. wille op zijn verzoek afwijzend is beschikt. Kennisgenomen. Hiervan zal aan den Raad mededeeling v/orden gedaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 20