Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 361 1e afdeeling, 362 ./.van Vee ren, ad junct-commies 1e afd 363 364 366 367 de Voorzitter ,e Voorzitter. Schatter van net vergum ingsrecht afdeeling financiën technisch Ambtenaar lasbedrijf biedt ter vaststelling aan net ont werp eener verklaring van afstand van grond door A.J .Verkerk, ten be hoeve van de verbreeding van de Van /eedestraat verzoekt, in verband met zidn benoe ming tot adjunct-commies te Velsen, zoo mogelijk met ingang van 1o ,.ei 1940 ontslag als adjunct-commies ter 1e afd.dezer gemeente. stelt voor den neer n.b.van hal te benoemen tot administratief ambte naar op arbeidscontract bij Maatschap pelijk nulpbetoon, zulks vanaf 1 Janu ari 1940, op een belooning van j .900 per jaar. stelt voor over te gaan tot vaststel ling van net verlofsrecht over het verlofsjaar 1940/1941. brengt advies uit over de vaststellii van het vergunningsreent voor net vei gunningsjaar 1940/1941 öeeft in overweging voor de ambtena ren voor wie zulks door aen raad niet is geschied, een instructie veer bui tengewone omstandigheden vast te ste ien vraagt onder overlegging eener begroc ting machtiging tot uitvoering der werken verbonden aan den bouw van eer schuilkelder voor maximaal 10 perso nen. De nuttige schuilruimte heeft een lengte van 5 meter.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 213