I «-{j BESLISSING Afdeeling en- No. Aanmerkingen ont- ind l be- i Van noe- .sen, .ei s ter te t e ;schap- I Janu- j .90C Het Ooilege kan zich hiermede vereenigen. stste.l- het Btelliï iet ve jtena- ad niet ar bui- te stel* begroc- der /an eer pe rso- aeft Aan aen adjunct-commies W.van Veeren, wordt met in gang van 1 uuni 1940 eervol ontslag verleenu. xn de thans ontstane -vacature zal worden aocr oproeping van sollicitanten. voor zien ua eenige bespreking neemt de Voorzitter zijn voorste terug om met ingang van 1 Januari 1940 tot aanneming van een administratief ambtenaar over te gaan, mede in verband met de omstandigheid dat uit tijdstip in het betreffende voorstel aan den Baad niet is tot uitdrukking gekomen. Rét algemeens stemmen wordt n genanten als administratief ambtenaar op arbeidsover eenkomst bij x-aatschappelijk nulpbetoon, de h er n.J. van hal, tegen een belooning van /.90o,= per jaar, zulks te rekenen met ingang van 1 April 194uover het tijdvak van 1 Januari - 1 April 1940 zal zijn ver goeding dienen te worden oerekenu op J.600,= per jaar. Ben en ander zal ten laste worden gebracnt van maat schappelijk nulpbetoon. ne staat vermeldende over het verlofsjaar de aanslagen in het verlofsrechjt 1? 1940/41 wordt vastgesteld. ne aanslagen worden vastgesteld gelijk aan de bedra gen zooals die hebben 6eg°laen voor net ver0unnings- jaar 159/1940 echter met uitzondering van die voor J.iVi.v.d.Linden - millecam - c.C.Brouwer - xi.J.v.o. Linden en 0»h.SpeerstraBe aanslagen voor deze ver gunninghouders woiden achtereenvolgens vastgesteld op de navolgende bédragen; /.ó7,50, /.75,=, ƒ.87,50 ƒ.68,50 en /.75,=. 17 Aldus «,ordt besloten. Be gevraagde machtiging wordt verleend i -11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 214