num- Afzender of voorsteller Datum mer j Korte inhoud 368 369 370 371 372 373 J.G.van Zadelhoff, Verl.rostweg 125,j Soesterberg. Clief afd.Sociale j Zaken. Chef afd.Sociale Zaken. Chef afd.Sociale Zaken. hief afd.Sociale Zaken. Chef afd.sociale Zaken. vraagt goedkeuring op lontworpen verkaveling len sectie h.nos.1325 aan den Verl.Postweg, van Gemeentewerken brengt jvies uit bij rapport ad. 1 no36/ 2 een door hem van de percee- en 1332 gelegen Ge Girecteur terzake ad- April 1940, deelt mede, dat op 4 April 1940 in |de StJoseplistichting te Apeldoorn moest worden opgenomen de krankzinni ge Jacobus Johannes Hoest, zulks voor rekening der gemeente en verzoekt te (willen beslissen welke bijdragen in |de verpleegkosten zullen moeten wor den verleend. deelt mede, dat sedert 1930 voor re kening der gemeente in de //.A.hoeve wordt verpleegd de krankzinnige H.B. u .iw.Hinderdael en verboekt te willen beslissen of de onderhoudsplichtige vader in de verpleegkosten moet bij dragen en zoo ja, tot welk bedrag. deelt mede, dat sedert 1930 voor re kening der gemeente in de ,».A.hoeve wordt verpleegd de krankzinnige G.van den Broek en verzoekt te willen be slissen of ae onderhoudsplichtige va-r der in de verpleegkosten moet bijdra gen en zoo ja, tot /elk bedrag. deelt mede, dat sedert 21 Januari 1938 voor rekening der gemeente in "Zon en Schild" wordt verpleegd de krankzinnige Ma.il.w.Hartjens en ver zoekt te willen beslissen of de on- derhoudsplichtige vader in de ver pleegkosten moet b.jdragen en zoo ja, tot welk bedrag. deelt mede, dat sedert 1b uctober 1935 voor rekening der gemeente in s-neerenloo wordt verpleegd de krank zinnige C.G.Heulen waarvoor de onder houdsplichtige vader sedert Augustus 1936 een bijdrage verleent van 1,= per week, met verzoek te willen be slissen of deze bijdrage dient te wor den verhoogd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 215