num- i Afzender of voorsteller mer 374 375 376 377 378 Het Comité van de; R.K.Vereeniging 1 tot bestrijding dei: 1 .BC.Herwonnen Levenskracht Gedeputeerde sta ten. Vereeniging tot bestrijding der xuCaid.soest Lirecteur Gemeen tewerken. Ver.tot Christelijk Hulpbetoon aan x .si. C. lijders xiarf derwiik Korte i n n o u verzoekt toestemming tot het houden van een openbare inzameling door mid del van iiet aanbieden van bloempjes op Zaterdag 1b Mei a.s. na 12 uur en op Zondag 19 mei a.s. vóTF 12 uur, doch dan alleen op de pleinen der R.k.kerken Le Inspecteur van Politie adviseert alleen toestemming te verleenen voor de collecte op Zondag. verzoeken namens den minister van Binnenlandsche Zaken: a. indien bezwaren tegen verschillen de aanslagen in plaatselijke belas tingen op één bezwaarsciirift wor den ingediend, aan adressanten ge legenheid te geven voor iederen aanslag een afzonderlijk bezwaar schrift in te dienen, aangezien bij niet-voldoen aan dezen regel niet-ontvankelijk-verklaring volgt (Jurisprudentie H.R.); b. te bevorderen dat de plaatselijke belasting-verordeningen worden aangevuld met ue en juiste aansla6 nen worden Hersteld. bepaling dat on- amotsnalve nun- te keuren, dat de pen- vraagt goed sionprijs, ten behoeve van de verple- ie j x'.Loersma, wordt ver hoogd van .45,= tot 50, 'levens wordt verzocht een bijdrage in de ver- pleegkosten te verleenen van ƒ.221,80 over het tijdvak van 1 dan. t/m 30 Juni 1940. rapporteert omtrent noodzakelijke re paraties aan de vuilnisauto. verzoekt toestemming tot het houden van een huis- en straat collecte met bloempjesverkoop op 12 of 2b uuni a«s< xe Inspecteur van xolitie adviseert a'fwijzend

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 217