Ytfl. tl/, <3 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De gevraagde toestemming woxat verleend. ,.et den inhoud van dit schrijven zal rekening worden gehouden. Aan den Raad zal worden voorgesteld ae be treffende verordeningen in dien zin aan te vullen. Tevens zal worden voorgesteld die verordeningen in overeenstemming te brengen met de inmiddels gewijzig de bepalingen der Gemeentewet. net College acht geen termen aanwezig den pensionpihjs te vexhoogen van ƒ.45,» tot 50, In verband daar- *1 mede wordt over het tijdvak van 1 Januari t/m yü Juni rV li een bijdrage beschikbaar gesteld van ƒ.191,00. ft. Aan den nirecteur van Gemeentewerken wordt machtiging verleend de noodzakelijke reparaties aan de vuilnis auto te doen verrichten door de fa. v.-uolderen, cen en ander overeenkomstig het door hem uitgebrachte rap port. ue gevraagde vergunning wordt verleenu, aangezien de omstandigheden welke golden ten tijde van de verlee ning der toestemming eener collecte in 1959, niet zijn 'gewijzigd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 218