Volg num- i Afzender of voorsteller Datum mer :.e^ erlandsche Zeemanscentrale. Directeur van Ge meentewerken. Directeur Gemeen tewerken. Joh.nok, ^irk- straat 57. H.Hoedemaker oestuur van de uoester bchaakclut Maatschappelijk uu]|p- betoon verzoekt toestemming tot het houden ,van een collecte middels het aanbie den van lijsten in het tijdvak van 21 Juli - 50 -augustus 1940. De Inspecteur I bezwaar van Politie heeft geen :deelt mede dat de klerk-teekenaar Di.A.d.van meel zich op 8 april 1S40 ziek .heeft aoen melden. zendt rapport uit omtrent net aanbren gen eener centrale verwarming in de brandweergarage enz. vraagt schadevergoeding van ,-'.17,50 wegens de bemesting van de perceelen 1 en II aan den Lange Brinaweg, tot welke bemesting iiid was overgegaan, nadat hij van 'wethouder .uilhorst ver nomen had, dat de pacht hem gegund zou zgn. vraagt ontslag ingaande 5 mei a.s. eervol als tijdelijk onderwijzer aan 1 school wagens zgn aan de middelburg. de openbare ü.n benoeming tot vast openbare u.m.u.school te kaar aanleiding van deze ontslagaan vrage stelt de Burgemeester na gehou den bespreking met het hoofd der school voor een advertentie voor een tijdelijk onderwijzer in "de Vacature" te plaatsen. verzoekt aan het gemeentebestuur een j prijs bescnikbaar te stellen voor het op°1 en 2 mei a.s. in hotel Zeiler te I naam te houden .Nationaal bchaamtour- nooi deelt in antwoord op net scnrxjven dd. 5 -aart j.i.> 1e afd.no.J01 me de besloten te hebben ook voor dit jaar de kosten van pootgoed en kunst mest ten behoeve van het verbouwen van aardappelen ten laste der instel- l ling te nemen, hoewel de vraag is ge- jrezen of thans wel voldoende aanlei- jding bestaat om deze kosten voor re kening der overheid te nemen, net be stuur zou net op prijs stellen, indien

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 219