Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte mnou 41 Incasso-Bank N.V, te Amsterdam 42 Bouwvakarbeid ers- organisaties 43 Gemeentesecretaris 44 7/o ni ngs t i cht i ng "Ons Belang" te Amersfoort deelt mede, dat de door de Assuradeurs aangeboden Kostwinnersvergoedings- clausule" ter aanvulling van de polis- voorwaarden der fraude-verzekering niet kan worden gewijzigd, doch stelt voor bij afzonderlijk schrijven te ve? klaren, dat de premieverhooging voor deze clausule niet meer verschuldigd zal zijn zoodra Burgemeester en Y/ethoJ ders dit wenschelijk achten. I. deelen mede, dat door patroons- en arbeidersbonden in de bouwnijverheid il overeengekomen, ing.1 Jan.'40 een duur] tetoeslag te verstrekken. Voor de gemeenten, waar het contractie! voor vaklieden varieert tusschen 49 erl 56 cent per uur (gemeente Soest 52 eer' bedraagt deze bijslag 1 ,20 per week, II. verzoeken deze duurte-toeslag ook i toe te kennen aan bouwarbeiders in los sen dienst tewerkgesteld bij werken dij in eigen beheer worden uitgevoerd. stelt voor aan den heer Roelofs met ii gang van 8 Januari 1940, een vergoedii toe te kennen van 20,= per week in hoofdzaak voor het bijhouden van de adl ministratie verbonden aan de voorbereii ding van een eventuèele evacuatie der bevolking. doet eenige mededeelingen ten aanzien van de bewoning van perceel Andriesse- straat 7 door J.Bunt en verzoekt haar voorzitter in de gelegenheid te stel len deze aangelegenheid mondeling toe te lichten. ^tenslotte gebruik het gemeentebestuur! namens zijn Bestuur dank te zeggen voor de verbetering van de wegen, plantsoenen enz.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 21