YoJd- yJv V ivU Louden lanbie- 'an 21 't geen laar 1S40 aanbren-l in de 17,50 rceelen tot ;aan, >t ver- igund :vol aan ins zijn aan de ilburg. .aga an- i gei~ou- Ler icr een iture tur een )or het siler te iamt our- jven )1 me- r dit 1 kunst- >uwen instel- l is ge- lanlei- )or re net be- indien ESLISSI NG Afdeeling en No. Aanmerkingen Be gevraagde toestemming wordt verleend. kennisgenomen. ii t College besluit ai' te zien van de verwarming ueri iSaJs, brandweergarage en ae garage van gemeentewerken doorj -»• middel van "centrale verwarming" net ooilege acht geen termen aanwezig op net verzoekj een gunstige beslissing te nemen, aangezien de monde- 1 linge mededeeling niet is de officieele toewijzing j van den gronu. overeenkomstig het later ingenomen verzoek wordt aan, den heer noedemaker eervol ontslag verleend met in- gang van 1 Mei a.s. w vtu r f In "de Vacature" zal een advertentie oorden geplaatst voor tijdelijk onderwijzer. Adressant zal worden medegedeeld dat herhaalde malen is verzocht dit tournooi te boest te houden en dat thans blgkt dat zulks weder te Baarn zal geschieden. Alvorens op het gedane verzoek een beslissing te ne men wordt terzake nader eerie t ingewacht. Besloten wordt in den vervolge terzake tijdig overleg te plegen met i-aatschappelijk hulpbetoon en dit be sluit aan m.H. mede te deelen als antwoord op den brief. 1/ Jl- V iVli

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 220