num- 1 Afzender of voorsteller i Datum mer i Korte inhoud in het vervolg vooraf omtrent ae al dan niet noodzakelijkheid van het ver- strekken van pootgoed en Kunstmest overleg zou worden gepleegd. 386 o2-xli1 EA. 387 388 hoofd Luchtbe schermingsdienst i Je voorzitter. >89 jJe Voorzitter. iverzoent beschikbaarstelling van net perceel, kadastraal bekend als secti; !l).no.55l7 en gelegen aan den koekoek-! :weg, teneinde met de militairen al- i daar lichamelijke oefenin^ te houden, vraagt telefonische aansluiting van den Commandopost alsmede eenig cre- diet (ƒ.60,voor aankoop van elec- trische lampen als noodverlichting. vestigt er de aandacnt op, dat het niet is mogen gelukken net voetbal terrein van d te vergrooten dooi gebruikmaking van een strook grond in eigenaom toebehoorende aan de wo- ningbouwvereeniging "Goed onen" dpreker stelt voor aan den Directeur van Gemeentewerken de vraag te stel len of ae vergrooting ook verkregen zal kunnen worden aan de zijde van net nurg.Dekethpark stelt voor aan den Jirecteur van Ge meentewerken op te dragen een nieuw lipsslot aan te brengen in de deur van aen gemeentetoren en deze sleutel te deponeeren bij d-^ politie, aangezien de sleutel van net huidige slot op on verklaarbare w.jze is zoekgeraakt 390 >e voorzitter. 391 Jirecteur van Ge meentewerken. stelt voor, in verband dikheid j tholieke jae militairen in gebruik zi,n >met de schoolbesturen overle. met de-omstan- dat ae Christelijke en de na school te üoesterberg door genome^. te ple gen omtrent het gezamenlijk gebruik der niet in gebruik genomen openbare scholen aldaar. biedt ter behandeling aan eenifce ver zoeken om bouwvergunningvergezeld van de nooaige teekeningen en advie zen. SÏj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 221