Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 392 393 394 395 396 397 39 399 Levr.JC.A.Gisolf zur -^leinsmiede te Hilversum. J.C.van Haarlem, van weedestraat 4; Soest x. .V". Labiko ..egv/ij zer Hrs .<J .Spoormaker Soestdfk. A.-ugers en tonen, So~ st Gedeputeerde Sta ten Gedeputeerde Sta ten -directeur van Ge- me ent e//erken. deelt mede ei de dat zij bereid is Steenhofistraat no.' eigendom gemeente haar 2a aan te verhuren voor 50,= per maand, zulks ingaande 1 Lei 1940 Verzoent wordt een huurcontract te willen Goen opmaken. deelt ue voorwaarden me.de, waaronder door hem afstand van 6rond zal wor den gedaan voor yerbreeding van ae Van weedestraat. deert mede aan de gemeente 6ratis te willen afstaan de verlicnte wegwijzer paal, staande op den hoek .oirkstxaat Soesterbergsciiestraatzulks per 13 üpril a.s. verzoekt dèn trottoirband vóór per ceel ./aldeck Pyrmontlaan 6 over de breedte van den ingang van zijn per ceel te doen wegzinken. JJe directeur van Gemeentewerken oren hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 10 April 1940, no.1440. extra-betaling vooi ae la- reclameert tegen de van een bedrag van 'ƒ.1, tere keuring van een niet opgekomen huurauto verzoeken om te' bevorderen, dat ue begrootingen 1939 en 1940 worden aan gevuld in verdand Met inkomsten en uitgaven distributiediensten. aeelen mede, dat net op de gemeente- begroot ing voor 1940 geraamde uedrac van 109015,= voor steunverleening en w3rkverscnaffing..aarin het werklcosheidssubsidiefonüs bijdruk. t naar het oordeel der Commissie van Overleg kan worden teruggebracht tot .02.000,=. stelt voor ae d.aor G.iiaage gemaakte overuren op 2 ivio, art 1940 wegens toe zicht verbetering Hooiweg te vergoe den.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 225