^7, JU. yf 'fu BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen lax i aan .50,= L 15 40. ronder wor- i ae lis te .wijzer straat ;r 15 per- r de per- a oreri rijven ling ae la- co men t üe en aan- n en eente- uedracj eenin. t raai t van ht tot net College oesluit aan uen -.urgemeester machtiging te verleenen dit perceel te huren tegen een huurprijs van 7'.50,= per maand. F Besloten wordt volledig aan dit verzoen t-~gemo«t te aaivt e s toe- ergoe- adressant aal worden medegedeeld, dat ae door uem ge- A stelde voorwaarden geen oasis Kunnen vormen voor het voeren varx verdere onaemanueiingen. r Beslot»» v/orcit hiervan geen gebruik te maken. Aan den Jj. .directeur van Gemeentewerken aai niervan meaedeeling 1 ■worden gedaan. uAdressant zal .«orden oericht, dat zi„ zich omtrent de verwijdering van den paal in verbin- jtellen met den directeur van G-emeentewerkeiiu ding kan Adressant zal een bedrag van worden medegedeeld, verrekeni- de ;ewege zullen worden verricht. uat na storting va. V aA .15,= in de gemeentekas, ter nadere betreffende werkzaamheden van gemeen 1a' J- Gelet op het terzake uitgebrachte rapport van den \P wrnd. Inspecteur van folitie zal adressant op net oil- lijke van deze heffing worden gewezen. •bHr. 1 komen. In verband met de oijzondere omstandigheid, dat ver schillende ./erken in deze gemeente ./orden uitgevoerd ten behoeve van Defensie pn daarbij een öroot aantal werklieden uit deze gemeente zjn tewerkgesteldheeft het College thans geen bezwaar tegen deze verlaging, net College behoudt zich het ree t voor daarop terug ae nomen zoodra voornoemde omstandigheid zich mocht wijzigen en tot weder verhooging van het bedrag aan leiding bestaat. zio.iyïïo Aldus wordt oe^lote n. j "te 1.,j_:_n 4 ri~+ V i-sSi D /ytf1 ZY& I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 226