num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 40', directeur van Ge meentewerken Dericht naar aanleiding van het ver zoek van G.van Egdom om den prijs te mogen vernemen van een perceel grond geleden op den hoek van den Verl.Ko- lonieweg en het Drift je, kadastraal beleend als sectie D.no.2298. Geadvi seerd wordt koopen. om den grond niet te ver- 401 Directeur van Ge-j meentewerken i 402 Chef afd.Sociale Zaken. 40^ directeur van Ge meente, erken. deelt mede, dat door d .v.d.ioroek, Plasweg 57, alhier, bij uen bouw van dubbele woonhuis aan de Dartolotti- laan, op perceel sectie C. no.211ö- 2119 óecf* öeen rekening is gehouden met het bepaalde in artikel 32, ten 2e. onder b. der bouwverordening (de aantrede der trappen bedraagt n.1. 14 c.i,in plaats van 16 c Geadviseerd wordt terzake een aanscm ving te zenden aan v.d.-oroek. deelt mede, dat seuert 23 ^aart 1931 voor rekening der gemeente wordt ver pleegd de krankzinnige Ga.ia.van Schalk, met een bijdrage van den va der ad /.25,= per maand en verzoekt te beslissen of deze bijdrage uient te wrd en ge handhaaxd biedt ter behandeling aan een verzoe^ om bouwvergunning, vergezeld van de noodige trekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 227