52 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ssuradeurj Het College kan zich hiermede vereenigen, ïdings- de polis :ering >ch stelt ren te ver .ng voor shuldigd en Wetho ■oons- en verheid i een duur ontractlc hen 49 er 1 st 52 eer per week, 'i slag ook rs in los i werken dij oerd 'fs met iij vergoedii i week in van de acl voorberei| at ie der aanzien ndriesse- ekt haar te stel ling toe In voorkomende gevallen zal hiermede rekening wor den gehouden. De circulaire zal ter kennisneming ^worden gezonden aan den Directeur en den Boekhouder van Gemeentewerken. Aldus wordt besloten, tebestuui! zeggen egen, De Voorzitter van de Woningstichting de heer van Olst komt op uitnoodiging in de vergadering teneinde zijr bezwaar tegen de bewoning van een der woningen door het gezin J.Bunt toe te lichten. De heer van Olst deelt mede dat het woningcomplex met moeite en kos ten is verbeterd en dat door het Bestuur getracht wordt goede bewoners te krijgen. Van de 78 woningen zijn er thans 76 verhuurd aan goede huurders o.a. onderofficieren, ambtenaren van gestichten en gepen- sionneerden. Eenige jaren geleden echter is op ver zoek van de gemeente huisvesting verleend aan het ge zin Buntbestaande uit man, vrouw en 9 kinderen. Zoowel de Insp.v.d.Volksgezondheid als de omwonender verlangen dat het gezin verhuist. Gebeurt dit niet dan bestaat er kans op leegstaande woningen. Met het gezin, dat herhaaldelijk gewaarschuwd is, valt niets te bereiken. De heer v.Olst noemt eenige voorbeelder van slechte bewoning en hinder voor de buren, ongeacht de vernielingen door de kinderen aan huis en plant poenen veroorzaakt. De Voorzitter zegt overtuigd te zijn van de noodzakelijkheid het gezin een andere wo ning toe te wijzen. Het College zal trachten hiertoe spoedig een oplossing te vinden. Eenigen tijd zal daelr- woor moeten worden overgelaten. De hr.vf01ét is tevre- j. j j maakt Len met de toezegging. Van de geïegenhe V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 22