ïmber ite in „iluel ;n ver ragen 'arnilie- Llen ne- bijdra- c doch- veek, te en. ïuan ig der ie: ankzin ekt te de on- nt te oor per nem wee*: ecntge- betref- or v/erk- onder- raede een skosten; betref- subsi- be tref- :ornsten 5.0,= pe: .ing van oG,= BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen fbesloten wordt aan betrokkenen mede te dealen,'dat^ de netto-opbrengst van de buur van het perceel, toe- beiioorend aan de erfgenamen v n h.v.dGrilt ad 2 >5 per week in de gemeentekas moet worden gestort, ne bijdrage van den zoon .v.d.ü-riit blgft gehand haafd op j «2,= per week. be schoonzoon G.v.'t kloos ter zal j 1per week moeten bijdragen. het College acht geen termen aanwezig deze Iherzien. bijarage tip De onderhoudsplichtige moeder van deze patiente zal worden aangeschreven een bijdrage van 2,= per week te verl~enen. Het College acht hiervoor geen termen aanw"zi£ t/9YS Aan adressant zal worden medegedeeld, dat gebleken dat onder de uitgaven van de rekening betreffende subsidie ad ƒ.40,een tweetal uitgaven is opge-| is hetf nomenwelke ten laste van de onderhoudsrekening kunT |nen worden gebracht (n.i. van resp. .0,90 en j .'2,50|). «Deze kosten kunnen alsno^ ten laste van die rekening ■worden gebracht. Voort, is gebleken, dat het totaal I ■bedrag van den post: "bureaubehoeften, porti, tele foonkosten" bedraagt .11,00. Aangezien uit volgno. 5o2, onderdeel d. van de gemeentebegrooting terzake geen uitgaven z^n gedaan, wordt besloten bovengenoemd tbeurag van ƒ.11,80 -eojt voor gemeenterekening te n ien. Voorts zal de aandacht van het bestuurder op _ef tvesöigd woroen, dat het niet noodzak-el 0,k is verant- wooraing ai te legden t.a.v. het gebruik uer subsi- dxe groot .40,=. Voor dekking van het nadeelig sal do aa y.b7,9b is de vereeniging zelf aansprakelijk. Riet gemeentelijk subsidie ifgestela ad 50,= wordt beschikbaar y

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 232