Volg- Korte Fiurn- i Afzender of voorsteller Datum i n n o u mer 410 411 412 415 414 415 416 Ut recht sche .Dosch-- brandweer Vereeni- ging. VerWijkverpleging j Huis ter Heide en| Omstreken. Aartsdiocesanen Doe en- en i'uin- dersbond te boest VAssurantie -Hij "de i.ederlanden" van 1845. Directeur van De- meentewerken. centraal Verifica tiebureau, Jen Has. Directeur van De- "leentewerken zendt aan den Raad ter kennisname de rekening van inkomsten en uitgaven over 1959* Voorts zendt ging in de bovenverme1de v c or begrootin Vereeni- 1 940. zendt in de navolgende stukken, ten einde deze ter kennis van den Raad te! brengen* a. de rekening van ontvangsten en uitgaven over 1959; b. het jaarverslag over 1959; c. de begrooting voor 1940. zendt in een rekening van ontvang sten en uitgaven over het cursus-tijd vak 1959/1940, betreffende uen vanwe ge dezen nond gehouden lanubouwcur- sus en verzoekt tot betaalbaarstel ling van het gemeentelijk subsidie ad 90,= te willen overgaan. verzoekt het standpunt betreffende de verzekering van -woningwetwoningen te willen herzien. acht het wenschelijk a^.n den arbeius- contractant Joh.Deen, werkzaam in de plantsoenen, vóór de intrede van de maand hei 1940 gedurende tenminste óén week ontslag te --v n, zulks in verband met consequenties verbonden aan het gedurende langer dan óón jaar onafgebroken op arbeidscontract in dienst der gemeente zijn. zendt in proces-verbaal in duplo van de op 2o i..aart 1940 plaats gevonden bij den gemeente-ontvangst' op kasopneming deelt mede, dat door S.Hilhorst, bier weweg 110, alhier, niet voldaan is aan de tot hem gerichte aanschrijvin gen dd. 28 october 1959, 1e afd.no. 5545 en 15 December 1959, 1e afd.no. 5875, inzake het aanbrengen van een zinkput bij zijn perceel. Het Aan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 233