êên contract sname de tgaven eieeni- 940. en, ten- n Baad tel en en tvang- rsus-tiua- en vanwe- ouwcur- arstel- sidie ac fïende woningen arbeius- am in de van de minste ulks in rbonden uplo van evomden ontvangen rstBieii" aan is cnr^vin- afd.no afd.no van een BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Be bescheiden zullen den naad worden aangeboden ter kennisneming Be bescheiden zullen den Baad ter kennisneming wor. en ■aangeboden. _- Het subsidie ad j. 90,-= wordt beschikbaar 0esteld. Adressante zal worden medegedeeld, dat het Ooilege bereid is zijn medewerking te verleenen tot bestendi ging der betreffende verzekering, mits een aanbieding^" kan woraen tegemoet gezien' met betrekking tot een 1*4 Keie premie berekening. lOp grond van formeele overwegingen besl-u.it net Colle-i ige aan den .directeur van Gemeentewerken machtiging té Lverleenen om de met Joh.Beek aangegane arbeidsover *eenkomst een a twee dagen op te zeggen en terstond daarna met dezen weder een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan. Besloten wordt êên exemplaar van dit proces-verbaal v aan den Baad ter kennisneming aan te bieden, het tweej- de exemplaar is de Staten. inmiddels doorgezonden aan Gedeputee:rj- I Aan Hilhorst zal .^duur van 8 dagen uitstel worden verleend voor den cm dezen put alsnog aan te brengen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 234