*4 Afdeeling Aanmerkingen Luur van omdat in ande- \x bereid 1 van de >ouwter- Hiken- l zal z.jn >nieHet vinden bouw va: ;ijn goea- .q. m- Lg en i zomer- r Inspec-j ianzien lw toren den plaat- ;ie uit .at uit 'geven aan .1 1940, :hting vat tot het iden van itegrondet'l Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, joe woning zal mitsdien moeten worden ontruimd. fAdressant zal worden medegedeeld, dat net College /%&- ■niet kan ingaan op zijn bod van /.pOü0, Hem wordt de gelegenheid geschonken dit bod eventueel te herzien. Aan de hoofdinspectie zal worden medegedeeld, aat -het College van oordeel is, dat stopzetting c.q. in rkrimping der werkverschaffing en steunverleening ge-yu* /j// •durende de komende zomermaanden voor deze gemeente niet wel mogelijk is, noch een algemeene stopzetting als bedoeld sub 1 van het betreffende schrijven, noch een inaividueele stopzetting als bedoeld sub 2 van dat schrijven. he onder 4 gestelde vraag is voor beantwoording niet wel vatbaar. mnisgenornen Kiervan zal aan aen plaatselijken handel mededeeling worden gedaan besloten worat een advertentie te plaatsen in het blad "de Heaerlandsche dager y üoox mits boekhandel üdxiaanse, alhier advertentie daardoor niet worden verhoogd. tusschenkomst van de kosten van de /i 7-3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 236