iet ge- adressen ar Eeder- >H C uw ais len Baad ïzake cels enz /an aen aschermiu, 1 op te isge mee.' ien van 2;| ade, dat litwaai- Ls neexge- Len bera- astiga, da' geven vooil i de aanle genoegen j ïg komen a oetrei^- voxaen aarj alsma anige vei- argezelu an advie- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen het schrijven wordt vastgesteld biet College heeft geen bezwaar tegen deze opdracht besloten wordt dit besluit ter kennis te brengen van den Baad. ha eenigen tijd ziet het College deze aangelegenheid ter behandeling weder tegemoet. Intu seinen zal 'wethouder Gasille met den dienst van Ge meentewerken bespreken de kosten welhe verbonden zullen zijn aan den aanleg van weg no.20 en riet be drag hetwelk ten laste kan worden gebracht van net perceel sectie h,nr.1532 en 1533 (ged.). op daartoe gedane uitnoodiging komen deze heeren achtereenvolgens in ue vergadering, het terzake aan den Oapitulantenraad te aoene voorstel zal in een vergadering aan de orae worden gesteld. volgende Aldus wordt besloten. s- Gelet op net auvies van .douw- en woningtoezicht nos 4/, 1b« 13, 1b en 12 wordt besloten de aanvragen nos.2/554, 2/553, 1/1656 en 2/552 in te willigen, he aanvrage no.2/52o wordt geweigerd. I den jjU-Cutj acnbranu- 1 het g te ver in nabg hel lit zicht- een cre-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 238