Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 429 430 Ver.tot verspr.der H.Schrift te A'dan. Keizersgracht 470 Mevr .A.Lagerweij- Casander 431 DirGem.werken 432 P.J.Regnery ,Vrede' hofstr.5» Soest 433 Commandant Vrijw. Brandweer van Soes verzoekt toestemming tot het houden eener collecte aan de woningen der ingezetenen op Woensdag 26 Juni 194Q De Insp.v.Politie adviseert afwij zend "beklaagt zich omtrent een opstal, zich "bevindende op een aan haar ei gendom grenzend terrein, in huur "bij M.de Jong. De Dir.v.Gem.werken en de Insp.v. Politie hebben te dezer zake advies uitgebracht bericht naar aanleiding van het ver zoek van de groepscommissie der "Paltz-Scouts" inzake huur van een terreintje en beschikbaarstelling van het benoodigde paalhoutGead viseerd wordt op het verzoek niet in te gaan. vraagt toestemming om 2 tafels en 8 stoelen te mogen plaatsen vóór het zijraam van zijn winkel aan de Vre dehofstraat 5. Terzake wordt gunstig advies uitge bracht door den Inspecteur van Poli' tie en den Dir.v.Gem.werken. vraagt machtiging tot aanschaffing van materialen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 241