M2 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen houden ;en der Funi 194Q afwi j- Overeenkomstig het advies van den Inspecteur van Po litie wordt op dit verzoek afwijzend beschikt. pstal, laar ei- huur bij isp .v. 3 advies 'Adressante zal worden medegedeeld, dat het College A)- na ingesteld onderzoek geen termen aanwezig acht om 1 terzake tusschenkomstte verleenen. het ver der van een elling Gead- k niet Aan de groepscommissie der "Paltz-Scouts" zal worden1 medegedeeld", dat het College in principe bereid is terzake een gemeenteterrein gratis ter beschikking te stellen. Omtrent de keuze van dit terrein en de plaatsing van een blokhut daarop wordt de Commissie j in overweging gegeven zich met den houtvester van het Staatsboschbeheer in verbinding te stellen en om trent de gevoerde besprekingen het college omstandig verslag uit te brengen. Voorts wordt besloten het be- noodige hout tegen inkoopprijs der gemeente beschik baar te stellen. V 7 1/1. els en 8 óór het i de Vre- s uitge- van Poli- Het college acht geen termen aanwezig op dit verzoek een gunstige beslissing te nemen. Wel wordt tot we- deropz eggens toe toestemming verleend om 2 tafels en 18 stoelen op het trottoir vóór den winkelje te plaat sen, mits: deze voorwerpen worden geplaatst binnen een afstand van 1-g- meter vanaf den voorgevel van het perceel Vredehofstraat 5; deze voorwerpen van gelijken soort en kleur zijn; een en ander iederen avond na het sluitingsuur van de lokaliteit waarvoor het verleende verlof B geldt, swordt weggenomen. haffing Op grond van de aanmerkelijke prijsstijging wordt thans reeds aan den Commandant machtiging verleend tot aankoop dezer materialen. Verzocht zal worden op de andere posten zooveel mogelijk te bezuinigen, opdat overschrijding der begrooting zoomin mogelijk plaats heeft. Aan den Commandant zal in herinnering worden gebracht I ce afspraak, dat de aan te koopen slangen zullen wor— Iaën opgelegd bij den Luchtbeschermingsdienst en dat eenzelfde hoeveelheid slangen van den Luchtbescher mingsdienst zullen worden gebezigd voor de BrandweerJ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 242