Volg- j num- j Afzender of voorsteller mer Korte 434 435 436 Kerkvoogdij der Red.Herv.Gemeente te Soest A.Pugers en Zonen:, Soest Wed .C.Degenkamp 437 438 439 R.K.Armbest .Par v/d Onb evlOntv der H.Maagd Maria te Soest Best.der R.K.BouwL ver "St .Josepli" j te Soest Dir.Gem.werken deelt mede goed te vinden dat de elec trische leiding van het nieuw aan te brengen torenuurwerk wordt aangeslote: op de leiding van de motor voor het kerkorgel. Zij behoudt zich echter he- recht voor deze toestemming te allen tijde te beëindigen, en nadere voor stellen te doen ten aanzien van het stroomverbruik. vraagt ontheffing van de voorwaarde tot het hebben van een taxameter in een zijner auto's (Chevrolet motor 5158938, chassis no.I.M.P.1104-8, kt teeken L.30805) Be Inspecteur van Politie deelt mede geen bezwaar te hebben tegen het ver- leenen der gevraagde ontheffing. deelt mede, slechts een bijdrage van; 5,= per week te kunnen verleenen in de kosten van verpleging van haar dochter in een sanatorium. Uit een schrijven van het R.K.Armbestuur van de Parochie Onbevl.Ontv.der H.Maagd Maria blijkt, dat dit Armbestuur be reid is een half jaarlijksche bijdrage in de verpleegkosten te verleenen vae 10,=. deelt mede niet in staan te zijn de I toegezegde bijdrage van 10,= per halfjaar, in de kosten van verpleging! in een sanatorium van Me j G.E.A.Rein- j tjes, te verhoogen. doet nadere mededeelingen betreffen! verschillen tusschen de huurachter- j standen volgens de huuradministratie en die volgens de huurkaarten, waaroï trent in het vanwege het Centraal-Bu reau voor Verificatie en Pin.Adviezen enz.te 's-Gravenhage uitgebracht rap' port over het 1e halfjaar 1940 eenig®. opmerkingen zijn gemaakt. dient declaraties in tot een totaal bedrag van 31 ,37 gespecificeerd als volgt volgno.416 1,95 419 0,40 439 U,90 transporteeren j 17,25 V inhou i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 243