31,37. Afzender of voorstelier Korte inhoud num mer 440 Chef.Afd.Sociale Zaken 441 Dir .Gem. werken 442 A.C.Gottlieb 1e Heeserlaantje 3b, Soest 443 444 A.A.van Ieperen Voorzitter transport volgno. 445 502 585 totaal 17,25 2,92 0,50 10,70 deelt mede, dat in verband met de op name van J.J.Roest in de St.Joseph- stichting te Apeldoorn, een onderzoek is ingesteld naar de financieele om standigheden van de grootmoeder Wed. C.V.de Xuygt-Boschwijk, en verzoekt te beslissen of deze een bijdrage in de verpleegkosten dient te verleenen. Het bi jd vestigt er de aandacht op, dat in het fabrieksgebouw van de V.Stichtsche iKargarinefabriek te Soesterberg, Amers- j f oortschestraat 76, zonder daartoe ver leende vergunning, veranderingen zijn iaangebrachtGeadviseerd wordt de N.V. laan te schrijven alsnog bouwvergunning aan te vragen. beklaagt zich over den last, welke dooi hem wordt ondervonden van den afvoer van het hemelwater aan het 1e Heeser laantje De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rauport uit bij schrijven dd.17 April 1940, no.1478. deelt mede, dat zijn echtgenoote in verband met het vertrek van den heer K.R.Groot, den onderwijzer I.J.Roose eenige dagen vervangen heeft. Gevraagi wordt of de vergoeding aan de betrek king van tijdelijk onderwijzer verbon den aan Mevr.van Ieperen kan worden uitbetaald vestigt er de aandacht op, dat de be trekking van controleur-armbezoeker door een capitulant moet worden ver vuld en geeft in overweging met den Directeur van het Centraal Capitulan- tenbureau overleg te plegen of er can- didaten beschikbaar zijn die voor de vervulling van die betrekking in aanme king kunnen komen. De S wordi gege' Over? zal Teger beeft zal d moete

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 245