Afdeeling BESLISSING Aanmerkingen t de op- oseph- aderzoek ele om- er Wed rzoekt te e in de enen. t in het chtsche rg, Amers-| artoe ver-I gen zijn t de N.V. ergunning welke dooi l afvoer i Heeser- er omtrent ,17 April oote in len heer J.Roose Gevraag! e betrek- sr verbon- worden at de be- ezoeker den ver met den apitulan- of er can- voor de .g in aanrne Het college besluit van deze onderhoudsplichtige geen bijdrage te verlangen. De Stichtsche LIargarinefabriek zal ernstig gewezen worden op deze nalatigheid en in overweging worden gegeven alsnog bouwvergunning aan te vragen. IA aAü Overeenkomstig het advies van den Dir.v.Gem.werken zal aaressant omtrent een en ander worden ingelicht IA wl? van de daaraan verbonden vergoeding |A M heeft het College m principe geen bezwaar, echter SeteS verleenenl°°r 0836 ben0emins goedkeuring k' Aldus wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 246