num- i Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 445 446 447 Hoofd Luchtbescher mingsdienst Hoofd y/d lucht beschermings- dienst Voorzitter 448 Insp.v/d Volksge zondheid 449 '.Veth.Hilhorst vraagt alsnog goedkeuring van het Col lege op den aankoop van een aocu voor het radio-toestel in den commandopost, waartoe de Burgemeester reeds machti ging heeft verleend. verzoekt een bedrag van 50,= te wil len beschikbaarstellen als kleinekas, teneinde daaruit kleine uitgaven te doen. deelt de vergadering mede, dat de wert zaamheden van den controleur der steunverleening W.B.H.Busch, tengevol ge van de tewerkstelling van arbeiders bij defensie, zoodanig zijn verminder^ dat hij gemist kan worden en vraagt of tot opzegging van de met dezen aan gegane arbeidsovereenkomst moet word® overgegaan. zendt rapport met betrekking tot de verontreiniging van erven en terreines enz., als gevolg van de overbevolking van woningen welke door militairen zij bezet deelt mede, dat#>de volontair bij ge meentewerken Graffner, vermoedelijk benoemd zal worden tot tijdelijk tee kenaar bij gemeentewerken te Culem- borg tegen een belooning van 50,= per maand. Aangezien gebleken is, dat deze arbeidskracht bij gemeentewerken niet zal kunnen worden gemist, vraagt Spreker of het mogelijk is aan Graff ner een gelijke functie alhier aan te bieden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 247