.tairen zijl intewerken BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De gevraagde goedkeuring wordt verleend, In afwijking van dit verzoek wordt goedgevonden, dat door den gemeente-secretaris uit zijn voorschotf kas aan het hoofd van den Luchtbeschermingsdienst een bedrag van 10,= als voorschot wordt gegeven. Ta eenige bespreking wordt besloten de met W.F.H. Busch terzake aangegane arbeidsovereenkomst tegen 1 Juni a.s. op te zeggen. Besloten wordt een afschrift van dit rapport te zenden aan den Kantonnements-Commandant alhier, met verzoek maatregelen te willen treffen ter opheffing van de geconstateerde gebreken. Eveneens zal een afschrift van dit rapport worden gezonden aan den Directeur van Gemeente-verken. De vergadering is van oordeel, dat de personeels formatie van gemeentewerken de opname van den vo lontair Graffner niet toelaat, zoodat op hetgeen door den Wethouder naar voren is gebracht niet kan v/orden ingegaan. Na eenige bespreking wordt tenslot te besloten aan Graffner de vraag te stellen of hij bereid is bij den dienst van gemeentewerken een gelijke functie te aanvaarden op arbeidsovereen komst tegen een belooning van 30,= per maand. I? V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 248