Volg- num- mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 450 Best.A.G.A.V.S deelt mede het te betreuren, dat het gymnastieklokaal niet meer voor het gymnastiekonderwijs beschikbaar is en verzoekt naar een andere oplossing uit te zien. 451 A H7B vraagt bericht of het juist is dat het kampeerterrein te Soestduinen, in verband met de militaire maatre gelen, opgeheven is. 452 Weth.Gasille stelt de vraag aan de orde welke op dracht aan Gem.werken moet worden verstrekt met betrekking tot de af braak van de woningen Birkstraat 6 en 8 453 Houtvester hij het Staatsboschbeheer wijst op de jongste vernielingen van natuurschoon in de gemeentebosschen. J! 454 Plaatsel.Afd.v/d HatChrG-eheelonth Yer.etc.te Soest verzoekt toestemming tot het houden eener collecte op Zaterdag 11 Mei 1940. De Inspecteur van Politie heef'; geen bezwaar. 455 Afd.Financiën adviseert de rente van debet-saldi door de woningbouwverenigingen en -stichtingen verschuldigd over het 1ste kwartaal 1940 te bepalen op: 3% io. (Deze rente is gelijk aan de rekening-courantrente bij de ITeder- landsche Bank) 456 4e afdeeling biedt aan ter vaststelling een ko hier straatbelasting 1940 tot een bedrag van 90,= met verzoek den_ termijn van invordering vast te wil len stellen. 457 Oentr.Verificatie bureau, den Haag zendt in de jaarrekening over het tijdvak 5 Mov1938/1939 der '/oning- bouwver,"StJoseph" te Soest, betre fende de door deze vereeniging ge- exploiteerde woningcomplexen. Adn het bez\ Ond zal ver van wij Aan rei ins Zooi kom gewi Aan ter ten Gri De Aldu Het ste rin ven De zon •K •n' VOO]

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 251