V-sM' ¥',n> BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Adressant zal worden medegedeeld, dat het College al Jiy het mogelijke doet ter tegemoetkoming aan de geuite bezwaren, doch dat de onderwijsbelangen zullen dienen voor te gaan. Onder overlegging van een afschrift van dit schrijven zal aan den Commandant van het IVe Legerkorps worden, (i„ verzocht eenig antwoord te zenden op het schrijven van den Burgemeester dd.28 Maart 194-0, inzake aan wijzing van een ander kampeerterrein. cd* Aan den Lir.v.Gem.werken wordt opgedragen de voorbe reidingen te treffen met betrekking tot een openbare inschrijving voor den afbraak van deze perceelen. Zoodra de inschrijvingsbiljetten bij hem zijn inge komen wordt een rapport daarover bij het College in gewacht Aan den houtvester zal worden gevraagd of hij zich L* JU. terzake in verbinding wil stellen met Overste Schou-i ten, die zijn bureau heeft gevestigd in huize "de Grift" aan den betonweg Bilthoven-Baarn. De gevraagde toestemming wordt verleend. Aldus wordt besloten. Het overgelegde kohier straatbelasting wordt vastge steld tot een totaal bedrag van 90,=. De invorde ringstermijnen worden vastgesteld op 1 Juli en 1 No vember 1940. De stukken zullen aan den Minister worden doorge zonden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 252