num- i Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 458 459 460 461 462 463 464 465 Dir.Centr.Capitu- j 1antenbur e au s-Gravenhage Groepscommissie der Padvinders "Ie Paltz-Scouts",Soes-t J.AdemaPostweg 30, Soesterberg Dir.Gem.werken Soester Schaak club Comewo Best.Voetbal- en Athletiekver Soesterberg Best.Gymn.en Ath letiekver .S 'berg deelt mede, dat in aanmerking komen orf voor de vervulling van de betrekking van bode-concierge te worden aangewe zen P.Posthumus en S.Wielsma. vraagt toestemming tot het houden van' een verloting. De Inspecteur van Poli. tie heeft geen bezwaar. vraagt toestemming om alcoholvrije dra:." .ken te mogen verkoopen vóór zijn per ceel aan den Postweg 30. rapporteert omtrent de door den heer Nieuwenhuis gestelde voorwaarden, met betrekking tot den grondafstand voor verbreeding van de Van V/eedestraat. deelt mede, waarom het niet mogelijk I is het Nationaal Schaaktournooi te i Soest te houden. deelt in antwoord op brieven van 1 en 15 April j.1. mede, dat het de voor wegaanleg bestemde strooken grond slechts in voorkoop heeft. Verzocht wordt de voorwaarden inzake den aanle van de wegen no.210 en 218 ged.en 217 spoedig te mogen vernemen. vraagt toestemming tot het houden van] een verloting. Insp.Pol.adviseert dd.4 April 1940 afwijzend te beschikken. verzoekt toestemming tot het houden van een verloting. Insp.v.politie ad viseert afwijzend te beschikken op grond van het feit, dat de opbrengst niet geheel ten goede komt aan het doel eener gymnastiekver .en dat in Soesterberg reeds veel verlotingen werden gehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 253