1 i V- J<- BESLISSING Afdeelina No. en Aanmerkingen Aan den Directeur van het Centr.Capitulantenbureau zal worden verzocht den Capitulantenraad voor te stellen F.Posthumus aan te wijzen voor de vervul ling van de betrekking van bode-concierge De gevraagde toestemming wordt verleend. De gevraagde toestemming wordt tot wederopzeggens toe verleend. t/ V I-Iet College kan zich hiermede vereenigen. Zoonoodig' p*«Xl, zal op de erfscheiding een hekwerk worden geplaatst. m V nfw- Voor het op 1 en 2 Mei a.s. te houden Nationaal Schaaktournooi in hotel Zeiler te Baarn, wordt een zilveren medaille beschikbaar gesteld. Verzocht zalj worden bij een volgend tournooi uit te zien naar een lokaliteit in deze gemeente. De aandacht zal worden gevestigd op het Java-hotel. Adressant zal worden medegedeeld, dat het voornemen bestaat den Raad voor te stellen den aanleg van weg 217 en gedeelten van de wegen 210 en 218 te doen ge-+ schieden volgens de regeling welke inmiddels is op gemaakt en waarvan een afschrift wordt toegezonden. Aangezien de bij schrijven dd.9 April 1940 gevraagde 1'«ij- gegevens nog niet zijn ontvangen en niet gebleken I „L/ is, dat de gelden aangewend zullen worden voor het aankoopen van sportbenoodigdheden, wordt de gevraag de toestemming geweigerd. <V 2>v ui In verband met de omstandigheid, dat deze vereeni- ging niet gesteund kan worden door toekenning eener subsidie wordt, in afwijking van het advies van den Inspecteur van Politie, besloten, voor dit maal de gevraagde toestemming te verleenen. 1/ y m-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 254