Afzender of voorsteller num mer Korte inhoud 466 467 468 St.tot Beh.v/h Soester Natuurbad! Idem Voorzitter 469 DirGem .werken 470 Gemeentesecre taris verzoekt machtiging tot het verpachten van het tot het Soester Natuurbad be- hoorend lokaal voor verhuring, enz.van badartikelen - voor het seizoen 1940 - aan den Heer G.A.J.Maris te Soest, voo; de som van 200,=. verzoekt, ingevolge het bepaalde in art.5 van het raadsbesluit dd.25 Octo ber 1933, machtiging tot het verpachte!, van het bij het Soester Natuurbad be-l hoorend restaurant, aan den Heer B.J, Lieman te Amsterdam voor het badseizoei 1940, voor de som van 600,=. deelt mede, dat hem nader is gebleken, dat alleen voor de vervulling in vas ten dienst van de betrekking van con troleur-armbezoeker een capitulant zal' kunnen worden aangev/ezen. Aangezien de te benoemen functionaris op arbeids overeenkomst zal worden aangenomen, is het gewenscht de terzake in de verga dering van 23 dezer genomen beslissing' in te trekken. vraagt machtiging om de leverantie van 500000 straatklinkers ten behoeve van de uitvoering van diverse bestra tingen, o.a. stootranden aan de Soes- terb.straat en andere nader te bepalen wegen in deze gemeente op te dragen aan Maatschappij tot Verkoop van Waal steen N.V. te Doorn, zulks overeenkom stig het door hem gedane voorstel. deelt mede, dat ook Weth.Gasille - ms telefonische informatie bij den deur waarder Schroor te Amersfoort - tot dé] conclusie is gekomen, dat loonbeslag j voor invordering van achterstallige huren van bewoners der woningen van de] bouwvereeniging "StJoseph"niet het gewenschte resultaat zal opleveren en dat naar een andere oplossing dient t worden uitgezien. Spreker geeft in overweging het bestuur der Bouwvereen ging St.Joseph mede te deelen, dat loonbeslag achterwege kan blijven, op grond van de bij het bestuur reeds be kende bezwaren, doch dat het college in overweging geeft zoo spoedig moge lijk in persoonlijk contact te treden met die bewoners, die met een groote huurachterstand

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 255