num- Afzender of voorsteller mer 471 DirGem.werken huur acht er stand te "boek staan. Bij dit contract ware een vertegenwoordiger van het college aan het bestuur toe te voegen. Aan het bestuur zal gevraagd dienen te worden of men daartoe bereid is. Na bevestigend schriftelijk berich zal het college een vertegenwoordiger aanwijzen. Bij een en ander ware op spoed aan te dringen. Naast hetgeen onder I is opgemerkt, geeft Spreker in overweging te beslui ten de administraties van alle woning- bouwvereehigingen meer intensiever op de afdeeling financiën te laten behan delen o.a. ten aanzien van het bijhou den van een regelmatig overzicht van de huurachterstanden, het inloopen van de ze achterstanden door de onderscheidene huurders enz. Hierbij zal het noodig zijn een der ambtenaren van de afdee ling financien te belasten met de be handeling van alle aangelegenheden de woningbouwvereenigingen betreffende Met dezen ambtenaar kan het lid van he College, dat deze zaak bij de voorbe reiding behartigt, steeds nauw en vruchtdragend contact houden. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 257