Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 45 De Voorzitter. Stichting Steunfonds /"er.tot bevordering der belangen van bbcpatiënten in Nederland. Amsterdam fdeeling Financiën. K.Dral, Vinkenweg p2 ooe st me j.B.H.Berends Soest Directeur van Ge- me en te v;e rken Ged.Staten van Utrecht van deelt mede, dat het R.k.Schoolbestuur en van het StJozefgesticht rekenin gen ontvangen zijn wegens vergoeding van vuur, licht en schoonhouden in verband met het onderbrengen van de o.l.school aan de Beetzlaan en de Ken kebuurt in die gebouwen (n.1. E.K. ieisjesschool en Philomenasticnting) Geadviseerd wordt tot betaling over verzoekt toestemming tot het houden eener straatcollecte door middel van eerkoop van speldjes op Zaterdag 10 kugustus 1940. De Inspecteur van Politie adviseert afwijzend adviseert de rente van debet-saldi ioor de woningbouwverenigingen en tichtingen, verschuldigd over het 4e vwartaal 19p9 te bepalen op ps/"* (Deze rente is gelijk aan de rekening- ourant rente bij de Nederlandsche Bak. /erzoekt bij gladheid zand te strooien Dp den Vinkenweg. De Directeur van Gemeentewerken breng rapport uit bij schrijven dd. 8 Januari I 940no.1485. /erzoekt in aanmerking te mogen komen) oor een administratieve functie bij de gemeente. zendt rapport inzake inrichting en meubileering van den Commandopost van den luchtbeschermingsdienst. Voorts wordt een overzicht verstrekt van de vermoedelijke totaal-kosten va|c dezen post. zenden een goedgekeurd exemplaar van het raadsbesluit dd. 21 Dec.'59, 4e afd.no.4175, inschrijving voor een bedrag van ƒ.20.000,= op de 4 Nederlandsche Staatsleening 1940. J £j>c3- ciTl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 25