num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 472 Afd.Financien 473 Ü.V.Prov.Utr.El. 7 474 475 Dir .Gem. werken 476 477 478 I. J.v.Hal ,werkz .bij l.H.in deze gemeen' 3est.der Yer.Soest dijk Bewoners van Schrikslaan en om geving Voorzitter zendt in ter beoordeeling een ont- werp-antwoord op den brief en den staat van opmerkingen van Gedeputeer de Staten over de gemeentebegrooting 1940. stelt voor om in verband met de a.s. verkabeling van het laagspanningsnet langs den Rijksweg tusschen Nieuwer- hoek en station Soestdijk de twee aan den Korenweg en Bakkersweg aanwe zige paallantaarns te vervangen door ondergronds aangesloten Mannesmann- langtaarns lichtpunthoogte plm.5 Meter) waardoor de jaarkosten met f 9»= per jaar worden verhoogd. vraagt accoord te gaan met opzegging zijner arbeidsovereenkomst tegen 1 Juni a.s., in verband met zijn benoe ming tot tijdelijk ambtenaar bij den dienst voor Sociale Zaken te Zandvoad ieelt mede, dat bij het door G.Muys, alhier, aan de Ben Blieklaan gebouwde bubbel woonhuis met bakkerij, geen terreinafscheiding is aangebracht en adviseert dezen terzake een aanschrij ving te zenden. deelt mede, dat de ledenvergadering der vereeniging het plan om den speel tuin te verplaatsen naar den Borre- steinweg met algemeene stemmen heeft verworpen, zoodat het geen zin heeft zich met den heer van den Breemer te verstaan. verzoeken nogmaals om verplaatsing van den speeltuin in verband met den ondervonden hinder. stelt voor den onderwijzer der o.l. school a/d Beetzlaan J.den Besten voor 4 dagen per week te detachee- ren aam de openbare Uloschool voor de resteerende 2 werkdagen ware de heer A.van Asselt als tijdelijk on derwijzer aan te wijzen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 261