MJ' V ify nt- en uteer-- oting BESLISSING Het ontwerp wordt goedgekeurd Afdeeling en No. Aanmerkingen a.s gsnet uwer- ee aanwe 4 door ann- .5 met Het College kan zich hiermede vereenigen. ggmg n 1 benoe-- j den advocrlj Het College kan zich hiermede vereenigen. De^heer vajiye Hal zal dank worden gezegd voor de in zijn functie j - bewezen diensten. luys bouwde een at en echrij- Aldus wordt besloten. I>oJ\ y ring Kennisgenomen. Aangezien de betreffende huur over een- speel- J komst is gesloten tot 1 April 1941 wordt besloten, ?re- in verband met de vele bezwaren van de omwonenden leeft fj tegen de aanwezigheid van dezen speeltuin, den Raad leeft i t.z.t. geen voorstel te doen tot het weder verhuren ir te van het onderhavige terrein. Dit besluit aan het Be stuur der Vereeniging mede te deelen. V h 3 mg 31 Adressanten zal worden medegedeeld, dat na beëindi- j 1/ oJy ging van de thans loopende huurovereenkomst (op 1 j a. |0/ April 1941) den Raad geen voorstel zal worden gedaan i tot wederverhuring van het onderhavige terrein voor kinderspeelplaats Het College kan zich hiermede vereenigen. V cJLi '/li-Ha. 1 l 5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 262