479 480 481 482 483 484 485 Ver.v.Vreemdel, •verk. "Soest er- perg's Bloei, Soesterberg VArnhWat er 1 My N.V.Bank voor Ned Gem.te 's-Graven- hage AfdBaarn v/d Ned Bond van Hotel- ICoffiehuishouders enz H.J.van Hal C.van Hinte, Beetzlaan 36, Soest zendt in een rekening van inkomsten en uitgaven over het jaar 1939. zendt een opgave van de opbrengst der| waterlevering in 1939 over de uitbrei- dingen van het buizennet der waterlei. ding, waaromtrent door de gemeente gedurende 5 jaren 15 i° der aanlegkos- ten zijn gegarandeerd. zendt een uitnoodiging tot bijwoning van de jaarlijksche algemeene verga dering van aandeelhouders op Vrijdag 26 April 1940. verzoekt aan de Kroon te verzoeken het maximum aantal vergunningen voor deze gemeente te verhoogen van 21 tot 22. rapporteert omtrent de bewoning van perceel Andriessestraat 7, door J. Bunt deelt mede, dat hij de 3,= bijdragi in de verpleegkosten zijner dochter niet kan betalen en bereid is 1 ,50 per week bij te dragen, tenzij het Col lege een beslissing van den kanton rechter gewenscht acht. In de vergadering komen acht ere envol-j gens de heeren A.L.Bakker« en C.D.vanl Gerenstein, in verband met hunne sol licitatie naar de betrekking van con troleur-armbezoeker, op arbeidsover- komst, tegen een belooning van 120C1? per jaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 263