BESLISSING Afdeeling. en No. Aanmerkingen Adressant zal worde» medegedeeld, dat het College zich hiermede niet kan vereenigen, aangezien uit een en ander niet blijkt de ontvangsten verkregen van leden en donateurs. Zulks dient alsnog tot uitdruk king te worden gebracht, aangezien het gemeentelijk subsidie is bedoeld als "aanvulling" kennisgenomen. Weth.G-asille deelt de vergadering mede, dat deze bijeenkomst door hem is bijgewoond, doch dat geen bijzondere besluiten zijn genomen welke vermelding behoeven. Aan den Raad zal in zijn eerstvolgende vergadering worden voorgesteld, dit verzoek in handen te stel len van B.en 1 om prae-advies. Aan Bunt zal worden medegedeeld, dat het voornemen bestaat hem perceel Eoninginnelaan 125, voorheen be-i woond door Arie Vos, in huur aan te bieden, teneinde i een einde te kunnen maken aan de minder goede verhou ding welke met het Stichtingsbestuur en de omwonendeh bestaat. Tot uitdrukking dient daarbij te worden ge bracht, dat zulks niet is op grond van de slechte be-f woning, hetwelk van zekere zij^e wel eens is beweerd; Vóóraf zal echter aan Maatschappelijk Hulpbetoon wor den gevraagd of :;en bereid is voor de huurbetaling door Bunt in te staan. Van Hinte zal worden medegedeeld, dat door hem een bijdrage van 2,= per week moet worden verleend. De Voorzitter stelt voor een verordening te ontwerpen waarbij de normen worden vastgesteld met betrekking tot de door de onderhoudsplichtigen terzake te ver- leenen bijdragen. Het College ziet een zoodanig ont werp ter vaststelling t.z.t. tegemoet. verlaten, wor Nadat de heeren de vergadering hebben met algemeene stemmen benoemd tot controleur-armbe zoeker op arbeidsovereenkomsttegen een belooning van 1200,= per jaar: Albertus Leonardus Bakker, controleur der steunverleening te Wateringen. Het tijdstip van in functie treding zal nog nader wor den beoaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 264