Volg num mer Afzender of voorsteller 486 487 Dir .G-em. werken Voorzitter rapporteert omtrent de geleverde zand zakken, ten behoeve van den luchtbe schermingsdienst deelt mede, dat tengevolge van het be ëindigen van de door den heer Van B^aa f verleende politiediensten het noodzakeB lijk is, in verband met de vele wacht-! diensten zooals in het postkantoor, tot tijdelijke aanvulling van het poliJ tiecorps over te gaan. Daardoor zal del betreffenden begrootingspost worden overschreden, zoodat Spreker machtiginj vraagt voorloopig daartoe te mogen overgaan. Na ker. den Di met de ding t loop er. te bie ring "v van ee De ge^i tijdel keiijl diet 2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 265