i* J BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Na kennisneming van dit rapport wordt besloten aan den Dir .v .G-em.werken machtiging te verleenen zich met den leverancier van deze zandzakken in verbin ding te stellen, teneinde dezen voor te stellen de loopende order te annuleeren en hem de gelegenheid te bieden een nieuwe offerte te maken voor de leve ring van 3000 zandzakken, zulks onder overlegging van een monster en opgave van levertijd. V 1Jjh De gevraagde machtiging wordt verleend, aangezien tijdelijke aanvulling van het politiecorps noodza kelijk wordt geacht. De noodige verhooging van cre- diet zal t.z.t. aan den Raad worden aangevraagd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1940 | | pagina 266